Zasady przetwarzania danych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu

 1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana w korespondencji mailowej jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, ul. Witosa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP 7881721179, Regon 000979780.

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

– jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą, przedstawicielem organizacji pozarządowej lub sieci organizacji krajowych i międzynarodowych, przedstawicielem instytucji wspierającej rozwój sektora pozarządowego, przedstawicielem organu lub instytucji administracji publicznej, przedstawicielem instytucji kultury, sztuki, oświaty, przedstawicielem mediów, osobą fizyczną, która zmierza do zawarcia z Administratorem Danych umowy o współpracy lub już ją zawarła:

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy, w tym – negocjowania i wykonywania umów/ umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji dotyczących usług Administratora Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

– jeśli jest Pani/Pan inną osobą fizyczną lub prawną, dla której nie znajdują zastosowania definicje przytoczone powyżej:

Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, skierowane na adres e-mail należący do Administratora Danych, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;   a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji dotyczących usług Administratora Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej (okres współpracy aż do jej formalnego zakończenia) wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

 1. Kategoria danych:

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

 1. Źródło danych:

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

 1. Odbiorcy:

Administrator Danych zobowiązuje się do przekazania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od Pani/Pana pisemnej zgody.

 1. Przekazanie do państwa trzeciego:

Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Uprawnienia:

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:

niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;

 1. niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;
 2. ograniczenia przetwarzania, jeżeli: kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@bibliotekant.pl.

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
9:00 - 18:00
środa
11:00 - 16:00
sobota
10:00 - 14:00

Szybki kontakt z biblioteką

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco !

Skip to content